Називот „ TOI TOI TOI“ е предвиден за оддавање на  почит  на  поранешното  „Leonardo  da  Vinci Transfer of Innovation projects (LdV-TOI)“ (Леонардо  да  Винчи  трансфер  на иновативни проекти“),  што  е  во  фокус  на  проектните активности. Проектот има за цел да креира онлајн алатки за евалуација  преку  мета-евалуација  на  веќе завршени проекти за проактивно зголемување на влијанието на ЕУ проектите. Овие алатки за евалуација ќе им помогнат на проектните  координатори  во  подготовката  на проектните   конзорциуми   ориентирани   кон влијанија. Развојот на „TOI TOI TOI“ алатки за евалуација се базира на два сеопфатни чекори за научна  анализа:  Првиот  чекор  е  да  се анализираат сите Леонардо да Винчи трансфер проекти завршени од 2006 до 2013 со евалуација на  мрежа  и  кластери.  Вториот  чекор  е креирањето и развојот на квалитативни интервјуа со  координаторите  и  чинителите,  базирани  на резултатите од евалуацијата. Со комбинацијата на овие два чекори ќе се добијат конкретни критериуми за зголем вање на влијанието на ниво на партнер и на конзорциум. Овие аспекти ќе се употребат за развој на алатки за евалуација кои детално ќе се тестираат и потоа истите ќе бидат достапни онлајн за бесплатно преземање

The name TOI TOI TOI is intended as an homage  to the former Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projects (LdV-TOI), which are in the  focus of the project ́s activities.  The project aims to develop online evaluation tools  through a meta - evaluation of already completed  projects for a pro - active rise of the impact of EU - projects.

These evaluation - tools will help project - coordinators  in preparing impact oriented project

- consortia. The  development of the TOI TOI TOI evaluation - tools is  based on two compre hensive scientific analysis - steps: The first step is to analyse all Leonardo da  Vinci transfer

- projects completed from 2006 - 2013  with network and cluster evaluation. The second  step is the construction and development of  qualitative interviews with coordinators and  stakeholders, based on the results of the  evaluation. With the combination of these two steps,  concrete impact

- rising criteria on both partner and  consortial level will be deduced. These aspects will  be used for developing the evaluation - tools which  will be elaborately tested and then will be available
online to download for free.

Проектен координатор:
Дунав универзитет, Кремс, Катедра за континуирано истражување на образованието и управување со образованието (Австрија).

Project coordinator:
Danube - University Krems, Department for  Continuing Education Research and Educational Management (Austria).

Партнери за развој:
Институт за истражување за стручно образование и обука (Германија),Универзитет „Széchenyi István“ (Унгарија), Универзитет „Гоце Делчев“ (Македонија)

Development partners:
Research  Institute  for  Vocational  Education and Training (Germany), Széchenyi István University (Hungary) Goce Delčev University (Macedonia)

Партнер за дисеминација
„Sociedade Portuguesa de Inovação“(Португалија)

Dissemination partner:
Sociedade Portuguesa de Inovação (Portugal)

Партнер за евалуација
„Brainplus“ (Австрија)

Evaluation partner:
Brainplus (Austria)

Повеќе информации www.toitoitoi.eu

More information see www.toitoitoi.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.