РАСПОРЕД НА ИСПИТИТЕ ВО ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ВО ШТИП

ПРЕДМЕТИ

ДАТИ ЗА ИСПИТ

23.09 до 03.10

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска

27,28.09 во комуникација со предметниот професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Љубчо Кеверески

27.09 во 10:00ч

Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Соња Петровска

28.09 во 9:00ч

Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Деспина Сивевска

27.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Даниела Коцева

29.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

28.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

23.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Билјана Попеска

27.09 во 9:00ч

Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р  Трајче Стојанов

29.09 во 11:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Никола Смилков

во комуникација со предметниот професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Кирил Барбареев

 

 

01.10 во 14:00

 со физичко присуство П1/ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Снежана Ставрова-Веселиновска

30.09 во 10:00ч

Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Ирена Китанова

23.09 во 9:00ч со физичко присуство П2 ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Виолета Николовска

01.10 во 10:00ч  Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Доц. д-р Јадранка Рунчева

27.09 во 9:00ч  Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Јованка Денкова

01.10 во 12:00ч

Microsoft Teams

Математика

Проф.д-р. Татјана Атанасовска Пачемска

во комуникација со предметниот професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Музичко воспитание и образование со методика

и други предмети

Д-р Томислав Таневски

во комуникација со предметниот професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Верица Јосимовска 

28.09 во 11:00 Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Оливер Цацков

27.09 во договор со професорот

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Трајче Нацев

23.09 во 16:00  Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Катерина Младеновска

во комуникација со предметниот професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Тодор Чепреганов

27.09  во договор со професорот

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Стојко Стојков

27.09  во договор со професорот

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Љубен Тевдовски

 

01.10 во 14:00 Microsoft Teams

 

ДАТИ ЗА ИСПИТ ВО ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - СТЕКНУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Предмет

Наставник

ДАТИ ЗА ИСПИТ

23.09 до 03.10

Психологија

Проф. д-р Љупчо Кеверевски

 

27.09 во 10:00ч

 

Педагогија

 

Проф. д-р Соња Петровска

28.09 во 9:00ч

 

Методика

Проф. д-р Снежана Јовановска митковска

 

27,28.09 во комуникација со предметниот професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Методика

Проф. д-р Ирена Китанова

23.10 во 9:00 со физичко присуство П2 ФОН

Методика

Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

во комуникација со предметниот професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Методика

Проф. д-р Никола Смилков

во комуникација со предметниот професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Методика

Проф. д-р Билјана Попеска

27.09 во 9:00ч

 

Методика

Проф. д-р Снежана Веселинова Ставрева

30.09 во 10:00ч

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

 

Училишна докимологија

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

28.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Училишна организација

Проф. д-р Соња Петровска

Проф. д-р Деспина Сивевска

27.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Етика во образованието

Проф. д-р Трајче Стојанов

29.09 во 11:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Методика на воспитна работа

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

23.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Педагошка комуникација

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

28.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

Интеркултурно и мултикултурно образование

Проф. д-р Даниела Коцева

29.09 во 9:00ч со физичко присуство П1/ФОН

 

Продекан за настава

Проф. д-р Даниела Коцева

 

*Напомена! Студентите  кои полагаат испити од програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка, потребно е да ги контактираат професорите од кои имаат пријавено испити за деталите околу реализација на истите.

 

Продекан за настава

Проф. д-р Даниела Коцева

 

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.