РАСПОРЕД НА ИСПИТИТЕ ВО ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ВО ШТИП

ПРЕДМЕТИ

ПРВА ДЕКАДА

ВТОРА ДЕКАДА

26.01.2022 – 06.02.2022

08.02.2022 – 20.02.2022

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска

01.02.2022 - Методика на развој на почетни математички поими1,2 - Менторство и туторство - Методика на природонаучно и општествено подрачје (педагогија) - Интерактивни пристапи во наставата

 

 02.02.2022 - Применети истражувања во воспитанието и образованието - Методологија на педагошко истражување - Методика на наставата од природонаучно и општествено подрачје 1, 2

 

ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

15.02.2022 - Методика на развој на почетни математички поими1,2 - Менторство и туторство - Методика на природонаучно и општествено подрачје (педагогија) - Интерактивни пристапи во наставата

 

16.02.2022 - Применети истражувања во воспитанието и образованието - Методологија на педагошко истражување - Методика на наставата од природонаучно и општествено подрачје 1, 2

 

ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Љубчо Кеверески

31.01 во 10:00h

08.02 во 10:00h

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Соња Петровска

26.01.2022  во 10:00h на Microsoft Teams

09.02.2022  во 10:00h на Microsoft Teams  

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Деспина Сивевска

2.02  во 9:00h  

во П1 во ФОН

8.02  во 9:00h  

во П1 во ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Даниела Коцева

03.02 во 10:00h

Microsoft Teams

17.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

01.02 во 10:00h

Microsoft Teams

09.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

27.01 во 10:00h

Microsoft Teams

10.02 во 10:00h

Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Билјана Попеска

26.01.2022 – 9:00h,              ФЗО со методика 1 и 2, ФВО со методика 1 и 2, Методика на физичко и здравствено подрачје

27.01.2022 – 9:00h - изборни предмети (Моторички развој во рано детство, Подвижни игри, Спортска педагогија) 14:00h Изборен универзиттески предмет Спорт и рекреација (е - учење)

на Microsoft Teams

 

09.02.2022 – 9:00h,

ФЗО со методика 1 и 2, ФВО со методика 1 и 2, Методика на физичко и здравствено подрачје

10.02.2022 - 9.00ч - изборни предмети (Моторички развој во рано детство, Подвижни игри, Спортска педагогија) 14:00h Изборен универзиттески предмет Спорт и рекреација (е - учење)

на Microsoft Teams

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р

 Трајче Стојанов

03.02 во 12:00 h

на Microsoft Teams

 

17.02 во 12:00 h

на Microsoft Teams

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Никола Смилков

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р

Кирил Барбареев

01.02  во 10:00h

во П1 во ФОН

15.02  во 10:00h

во П1 во ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Снежана Ставрова-Веселиновска

01.02 во  во 10:00h

Microsoft Teams

14.02 во  во 10:00h

Microsoft Teams

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Ирена Китанова

26.01  во 10:00h

во П1 во ФОН

10.02  во 10:00h

во П1 во ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Виолета Николовска

01.02 во 13:00h

Microsoft Teams

 

08.02 во 13:00h

Microsoft Teams

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Јованка Денкова

03.02 во 14:00h

Microsoft Teams

 

14.02 во 14:00h

Microsoft Teams

 

Математика

Проф.д-р. Татјана Атанасовска Пачемска

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Музичко воспитание и образование со методика

и други предмети

Д-р Томислав Таневски

27.01.2022

на Microsoft Teams

 

03.02.2022

на Microsoft Teams

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Верица Јосимовска 

27.01 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

15.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Оливер Цацков

01.02

на Microsoft Teams

 

07.02

на Microsoft Teams

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Трајче Нацев

26.01.2022 во 09:00h

08.02.2022во 09:00h

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Катерина Младеновска

26.01

09.02

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Тодор Чепреганов

27. 01 2022 во 11:00h

на Microsoft Teams

 

08.02. 2022 во 11:00h

на Microsoft Teams

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Стојко Стојков

04.02

на Microsoft Teams

 

14.02

на Microsoft Teams

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Љубен Тевдовски

04.02.2022

на Microsoft Teams

 

15.02.2022

на Microsoft Teams

 

 

ДАТИ ЗА ИСПИТ ВО ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - СТЕКНУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИ КОМПЕТЕНЦИИ – ПРЕД 2021/2022

Предмет

Наставник

ПРВА ДЕКАДА

ВТОРА ДЕКАДА

Психологија

Проф. д-р Љупчо Кеверевски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

31.01 во 13:00h

 

08.02 во 13:00h

 

Педагогија

 

Проф. д-р Соња Петровска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.01 во 10:00h на ZOOM

 

15.02 во 10:00h на

на ZOOM

 

Методика

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

01.02 во 10:00h

online

 

09.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

Методика

Проф. д-р Кирил Барбареев

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

02.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

14.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

Методика

Проф. д-р Снежана Јовановa - Mитковска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

02.02.2022

Испитот ќе се реализира со физичко присуство

 

16.02.2022

Испитот ќе се реализира со физичко присуство

 

Методика

Проф. д-р Ирена Китанова

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

26.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

10.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

Методика

Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Методика

Проф. д-р Никола Смилков

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  

Методика

Проф. д-р Билјана Попеска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

26.01.2022 – 9:00h

 

09.02.2022 – 9:00h

 

Методика

Проф. д-р Снежана Ставрова Веселиновска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

01.02 во  во 10:00h

online

 

14.02 во  во 10:00h

online

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

 

 

Училишна докимологија

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

01.02 во 10:00h

online

09.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

Училишна организација

Проф. д-р Соња Петровска

Проф. д-р Деспина Сивевска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.01 во 10:00h на ZOOM

15.02 во 10:00h на

на ZOOM

Етика во образованието

Проф. д-р Трајче Стојанов

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

03.02 во 12:00 h

online

17.02 во 12:00 h

online

Методика на воспитна работа

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.01 во 12:00h

online

10.02 во 12:00h

online

Педагошка комуникација

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

01.02 во 10:00h

online

09.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

Интеркултурно и мултикултурно образование

Проф. д-р Даниела Коцева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

03.02 во 10:00h

online

17.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

Продекан за настава

Проф. д-р Даниела Коцева

*Напомена! Студентите  кои полагаат испити од програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка, потребно е да ги контактираат професорите од кои имаат пријавено испити за деталите околу реализација на истите.

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.