Врз основа на член 37 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/18 и 178/21), член 417 од Статутот на Универзитет „Гоце Делчев" – Штип (Универзитетски гласник бр.40) и член 121 од Статутот на Факултетот за образовни науки (Универзитетски гласник бр.44), деканот на Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, на 23.2.2023 година, ја донесе следнава

 

   О Д Л У К А

за распишување Избори за избор на членови на Факултетско студентско собрание на  Факултетот за образовни науки  и именување на Изборна комисија за спроведување на избори со тајно гласање/ електронски

Член 1

Деканот на Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип распишува Избори за избор на членови во Факултетско студентско собрание на Факултет за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев" - Штип.

  Член 2

            Се формира Изборна комисија за спроведување на избори со тајно гласање/електронски за избор на членови во Факултетско студентско собрание на Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев" – Штип, во состав:

 

  1. Проф. д-р Ирена Китанова - претседател;
  2. Проф. д-р Даниела Коцева - член;
  3. Благој Јованов 142273 -  студент-член;
  4. Верица Димитрова 142283 - студент-член;
  5. Стефани Илиева 142300 - студент-член.

 

      Член 3

Кандидатите за членови во Факултетското студентско собрание  доставуваат пријава  потпишана и скенирана по мејл или по пошта во рок од 10 дена од донесувањето на Одлуката, односно до 5.3.2023 год.

Изборите / Процесот на тајно гласање ќе се одржат на 24.3.2023 год. (петок) - електронски.

         Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

          Член 5

Примерок од Одлуката да се објави на страницата на единицата, членовите и архивата. 

                                                                                                           

       Декан,

                                                            проф. д-р  Емилија Петрова Ѓорѓева

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.