РАСПОРЕД НА ИСПИТИТЕ ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ВО ШТИП (.pdf)

ПРЕДМЕТИ

ПРВА ДЕКАДА

ВТОРА ДЕКАДА

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска

6,7.09.2021

13,14.09.2021

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Љубчо Кеверески

 

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Соња Петровска

31.08.2021 во 9ч

14.09.2021 во 9 ч

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Деспина Сивевска

Методика на наставата по математика 1 и 2, Методика на запознавање на околината 1 и 2

 на 6.09.2021 во 9ч П 1 на ФОН

Методика на работа со педагог, Педагогија на слободно време, Организација на предучилишна установа

На 7.09.2021 во 9 ч П1 во ФОН

 

Методика на наставата по математика 1 и 2, Методика на запознавање на околината 1 и 2

 на 13.09.2021 во 9ч П 1 на ФОН

Методика на работа со педагог, Педагогија на слободно време, Организација на предучилишна установа

На 14.09.2021 во 9 ч П1 во ФОН

 

Сите предмети слушани кај

доц. д-р Даниела Коцева

31.08.2021 во 10ч

14.09.2021 во 10ч

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Снежана Мирасчиева

31.08.2021 во 10ч

14.09.2021 во 10ч

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

2.09.2021 во 8 и 30 П1 во ФОН

14.09.2021 во 8 и 30 во П1 во ФОН

 

Проф. д-р Билјана Попеска         

06.09.2021, почеток во 9.00ч на Microsoft teams (ФВО со методика 1 и 2, ФЗО со методика 1 и 2, Методика на физичко и здравствено подрачје).

07.09.2021, почеток во 9.00ч на Microsoft teams - Изборни предмети (Моторички развој во рано детство, Подвижни игри, Спортска педагогија

13.09.2021, почеток во 9.00ч на Microsoft teams (ФВО со методика 1 и 2, ФЗО со методика 1 и 2, Методика на физичко и здравствено подрачје).

14.09.2021, почеток во 9.00ч на Microsoft teams - Изборни предмети (Моторички развој во рано детство, Подвижни игри, Спортска педагогија.

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р  Трајче Стојанов

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Доц д-р Јадранка Рубчева

6.09.2021 во 8ч

13.09.2021 во 8ч

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Кирил Барбареев

8.09.2021 во 10ч во ФОН

16.09.2021 во 10ч во ФОН

 

Проф. д-р Снежана Ставрова-Веселиновска

30.08.2021 10ч редовни

17ч вонредни

10.09.2021 во 10ч редовни

                   Во 17ч вонредни

Сите предмети слушани кај

Доц. д-р Ирена Китанова

3.09.2021 во 9ч П2 ФОН

14.09.2021 во 9ч П2 ФОН

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Виолета Николовска

7.09.2021 10и30ч

17.09.2021 во 10и30ч

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Јованка Денкова

31.08.2021 во 10ч

15.09.2021 во 14ч

Математика

Проф.д-р. Татјана Атанасовска Пачемска

Во договор со професорот

 

Музичко воспитание и образование со методика

и други предмет

Д-р Томислав Таневски

Во договор со професорот

 

Доц. Д-р Верица Јосимовска 

7.09.2021 во 10ч

16.09.2021 во 10ч

Доц. Д-р Оливер Цацков

31.08.2021

14.09.2021

Проф. Д-р Трајче Нацев

6.09.2021 во 14ч

13.09.2021 во 14ч

Проф. Д-р Катерина Младеновска

1.09.2021 во 10ч

15.09.2021 во 10ч

Проф. Д-р Тодор Чепреганов

 1.09.2021

15.09.2021

Проф. Д-р Стојко Стојков

30.08.2021

15.09.2021

Доц. д-р Љубен Тевдовски

8.09.2021

17.09.2021

 

 

ДАТИ ЗА ИСПИТ ВО АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - СТЕКНУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИ КОМПЕТЕНЦИИ

 

 

Предмет

Наставник

Прва декада

Втора декада

Психологија

Проф. Д-р Љупчо Кеверевски

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Педагогија

 

Проф. д-р Соња Петровска

1.09.2021 во 17 ч на zoom platformata

15.09.2021 во 17ч на zoom platformata

Методика

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

 

31.08.2021 во 10ч

14.09.2021 во 10ч

Методика

Доц. Д-р Ирена Китанова

3.09.2021 во 9ч П2 ФОН

14.09.2021 во 9ч ФОН

Методика

Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

Во договор со професорот

Во договор со професорот

 

Методика

Проф. д-р Никола Смилков

 

 

Методика

Проф. д-р Билјана Попеска

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Методика

Проф. Д-р Снежана Веселинова Ставрева

Во договор со професорот

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

 

 

Училишна докимологија

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

31.08.2021 во 10ч

14.09.2021 во 10ч

Училишна организација

Проф. д-р Соња Петровска

Доц. д-р Деспина Сивевска

Во договор со професорот

 

Етика во образованието

Проф. д-р Трајче Стојанов

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Методика на воспитна работа

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

Во договор со професорот

 

Педагошка комуникација

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

31.08.2021 во 10ч

14.09.2021 во 10ч

Интеркултурно и мултикултурно образование

Доц. Д-р Даниела Коцева

31.08.2021 во 10ч

14.09.2021 во 10ч

 

Продекан за настава

Проф.д-р Ирена Китанова

*Напомена! Студентите  кои полагаат испити од програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка, потребно е да ги контактираат професорите од кои имаат пријавено испити за деталите околу реализација на истите.

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.