ПРЕДМЕТИ

ПРВА ДЕКАДА

ВТОРА ДЕКАДА

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска

7,8,9.06.2021

21,22,23.06.2021

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Љубчо Кеверески

 

11.06.2021во 11ч

18.06.2021 во 11 ч

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Соња Петровска

14.06.2021 во 10ч

21.06.2021 во 10ч

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Деспина Сивевска

8.06.2021 во 9ч

24.06.2021 во 9ч

Сите предмети слушани кај

доц. д-р Даниела Коцева

10.06.2021 во 11ч

17.06.2021 во 11ч

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Снежана Мирасчиева

9.06.2021 во 10ч

22.06.2021 во 10ч

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

8.06.2021 во 10ч

18.06.2021 во 10ч

 

Проф. д-р Билјана Попеска         

  • 08.06.2021, почеток во 9.00ч на Microsoft teams (ФВО со методика 1 и 2, ФЗО со методика 1 и 2, Методика на физичко и здравствено подрачје). 
  • 09.06.2021, почеток во 9.00ч на Microsoft teams - Изборни предмети (Моторички развој во рано детство, Подвижни игри, Спортска педагогија.

 

  • 21.06.2021, почеток во 9.00ч на Microsoft teams (ФВО со методика 1 и 2, ФЗО со методика 1 и 2, Методика на физичко и здравствено подрачје). 
  • 22.06.2021, почеток во 9.00ч на Microsoft teams - Изборни предмети (Моторички развој во рано детство, Подвижни игри, Спортска педагогија.

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р  Трајче Стојанов

16.06.2021 во 12ч

26.06.2021 во 12ч

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Никола Смилков

 

 

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Кирил Барбареев

7.06.2021 10-15 ч

21.06.2021 10-15 ч

 

Проф. д-р Снежана Ставрова-Веселиновска

14.06.2021 во10ч редовни

14.06.2021 во 17 вонредни

21.06.2021 во 10ч редовни

21.06.2021 во 17 ч вонредни

Сите предмети слушани кај

Доц. д-р Ирена Китанова

8.06.2021 во 10ч

17.06.2021 во 10ч

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Виолета Николовска

Македонски јазик со култура на изразувањето:

14 јуни, во 10 часот;

 

Македонскиот јазик во јавната употреба:

14 јуни, во 11 часот;

 

 

Македонски јазик со култура на изразувањето:

17 јуни, во 10 часот.

 

Македонскиот јазик во јавната употреба:

17 јуни во 11 часот.

Сите предмети слушани кај

Проф. д-р Јованка Денкова

15.06.2021 во 9 ч

22.06.2021 во 9 ч

Математика

Проф.д-р. Татјана Атанасовска Пачемска

 

 

Музичко воспитание и образование со методика

и други предмет

Д-р Томислав Таневски

7.06.2021 во 9ч

21.06.2021 во 9ч

Доц. Д-р Верица Јосимовска 

10.06.2021 во 10 ч

23.06.2021 во 10 ч

Доц. Д-р Оливер Цацков

7.06.2021

17.06.2021

Проф. Д-р Трајче Нацев

7.06.2021 во 15ч

21.06.2021 во 15 ч

Проф. Д-р Катерина Младеновска

9.06.2021 во 10ч

23.06.2021 во 10 ч

Проф. Д-р Тодор Чепреганов

14.06.2021 во 11 ч

21.06.2021 во 11 ч

Проф. Д-р Стојко Стојков

7.06.2021 во 13 ч

28.06.2021 во 13 ч

Доц. д-р Љубен Тевдовски

16.06.2021 во 16ч

25.06.2021 во 16ч

ДАТИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - СТЕКНУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Предмет

Наставник

ПРВА ДЕКАДА

ВТОРА ДЕКАДА

Психологија

Проф. Д-р Љупчо Кеверевски

11.06.2021 во 11ч

18.06.2021 во 11ч

Педагогија

 

Проф. д-р Соња Петровска

17.06.2021 во 17 ч

24.06.2021 во 17ч

Методика

Проф. д-р Кирил Барбареев

 

7.06.2021 10-15 ч

21.06.2021 10-15 ч

Методика

Доц. Д-р Ирена Китанова

8.06.2021 во 10ч

17.06.2021 во 10ч

Методика

Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

Во договор со професорот

Во договор со професорот

 

Методика

Проф. д-р Никола Смилков

 

 

Методика

Проф. д-р Билјана Попеска

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Методика

Проф. Д-р Снежана Веселинова Ставрева

14.06.2021 во 17ч

21.06.2021 во 17 ч

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

 

 

Училишна докимологија

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

9.06.2021 во 10ч

22.06.2021 во 10ч

Училишна организација

Проф. д-р Соња Петровска

Доц. д-р Деспина Сивевска

17.06.2021 во 17ч

24.06.2021 во 17ч

Етика во образованието

Проф. д-р Трајче Стојанов

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Методика на воспитна работа

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

8.06.2021 во 10ч

18.06.2021 во 10ч

Педагошка комуникација

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

9.06.2021 во 10ч

22.06.2021 во 10ч

Интеркултурно и мултикултурно образование

Доц. Д-р Даниела Коцева

10.06.2021 во 11ч

17.06.2021 во 11ч

Продекан за настава

Проф.д-р Ирена Китанова

*Напомена! Студентите  кои полагаат испити од програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка, потребно е да ги контактираат професорите од кои имаат пријавено испити за деталите околу реализација на истите.

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.