ПРЕДМЕТИ

Прва декада

Втора декада

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Снежана Јованова-Митковска

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Стеван Алексоски

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Соња Петровска

30.06.2020

14.07.2020

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Деспина Сивевска

23.06.2020 во 9:00 часот

06.07.2020 во 9:00 часот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Даниела Коцева

25.06.2020 во 12:00 часот

13.07.2020 во 12:00 часот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Снежана Мирасчиева

24.06.2020 во 9:00 часот

07.07.2020 во 9:00 часот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

17.06.2020 во 11:00 часот

3.07.2020 во 11:00 часот

проф. д-р Билјана Попеска          

22.06. 2020, 10:00 часот, ФЗО со методика 1,2 (одделенска и предучилишно) 

23.06.2020,10:00 часот  Методика на физичко и здравствено подрачје, Подвижни игри, Моторички развој во рано детство

06.07. 2020, 10:00 часот, ФЗО со методика 1,2 (одделенска и предучилишно) 

08.07.2020, 10:00 часотМетодика на физичко и здравствено подрачје, Подвижни игри, Моторички развој во рано детство

Сите предмети слушани кај

проф. д-р  Трајче Стојанов

30.06.2020. во 11:00 часот

14.07.2020 во 11:00 часот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Никола Смилков

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Кирил Барбареев

15.06.2020 во 10:00 часот

6.07.2020 во 10:00 часот

проф. д-р Снежана Ставрова-Веселиновска

26.06.2020 во 11:00 часот

10.07.2020 во 11:00 часот

Сите предмети слушани кај

доц. д-р Ирена Китанова

18.06.2020 во 11:00 часот

2.07.2020 во 11:00 часот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Виолета Николовска

16.06.2020 во 14:00 часот

1.07.2020 во 10:00 часот

Сите предмети слушани кај

проф. д-р Блаже Китанов

23.06.2020

7.07.2020

Математика

проф.д-р. Татјана Атанасовска Пачемска

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Музичко воспитание и образование со методика

и други предмет

проф. д-р Томислав Таневски

18.06.2020 во 10:00 часот

4.07.2020 во 11:00 часот

проф. д-р Верица Јосимовска 

17.06.2020 во 9:00 часот

2.07.2020 во 9:00 часот

проф. д-р Оливер Цацков

15.06.2020 во 10:00 часот

5.07.2020 во 10:00 часот

проф. д-р Трајче Нацев

15.06 во 10:00 часот

6.07.2020 во 10:00 часот

проф. д-р Катерина Младеновска

24.06.2020

08.07.2020

проф. д-р Тодор Чепреганов

16.06.2020

6.07.2020

проф. д-р Стојко Стојков

15.06.2020

1.07.2020

доц. д-р Љубен Тевдовски

Во договор со професорот

Во договор со професорот

 

ДАТИ ЗА ИСПИТ ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - СТЕКНУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Предмет

Наставник

Прва декада

Втора декада

Психологија

проф. д-р Љупчо Кеверевски

15.06.2020 во 17 ч

6.07.2020 во 16ч

Педагогија

 

проф. д-р Соња Петровска

29.06.2020

15.07.2020

Методика

проф. д-р Снежана Мирасчиева

 

24.06.2020

07.07.2020 во 9ч

Методика

доц. д-р Ирена Китанова

18.06.2020

2.07.2020

Методика

проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Методика

проф. д-р Никола Смилков

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Методика

проф. д-р Билјана Попеска

Во договор со професорот

Во договор со професорот

Методика

проф. д-р Снежана Веселинова Ставрева

26.06.2020 во 11:00 часот

10.07.2020 во 11:00 часот

 

Предмет

Наставник

Прва декада

Втора декада

Училишна докимологија

проф. д-р Снежана Мирасчиева

24.06.2020

07.07.2020

Училишна организација

проф. д-р Соња Петровска

проф. д-р Деспина Сивевска

29.06.2020

15.07.2020

Етика во образованието

проф. д-р Трајче Стојанов

30.06.2020

14.07.2020

Методика на воспитна работа

проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

17.06.2020 во 11ч

3.07.2020 во 11ч

Педагошка комуникација

проф. д-р Снежана Мирасчиева

24.06.2020

07.07.2020

Интеркултурно и мултикултурно образование

проф. д-р Даниела Коцева

25.06 во 12:00 часот

13.07 во 12:00 часот

*Напомена! Студентите  кои полагаат испити од програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка, потребно е да ги контактираат професорите од кои имаат пријавено испити за деталите околу реализација на истите.

 

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.